ผู้บริหาร

นายมนูญ จันทร์สุข
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต3 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงา
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 11/01/2016
ปรับปรุง 23/04/2018
สถิติผู้เข้าชม 149572
Page Views 393417
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ทดสอบ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.69 MB 442
เอกสารธุรการชั้นเรียน
ทะเบียนคำสั่ง Unkown Document ขนาดไฟล์ 15.78 KB 5273
ทะเบียนการช่วยเหลือนักเรียนในโอกาสต่างๆ Unkown Document ขนาดไฟล์ 13.1 KB 3115
ทะเบียนการเป็นวิทยากร Unkown Document ขนาดไฟล์ 13.1 KB 2214
ทะเบียนการนำนักเรียนแข่งขันในโอกาสต่างๆ Unkown Document ขนาดไฟล์ 14.45 KB 2572
ทะเบียนอุปกรณ์สื่อ Unkown Document ขนาดไฟล์ 14.5 KB 2857
การนำวัสดุเหลือใช้มาจัดทำสื่อการเรียนการสอน Unkown Document ขนาดไฟล์ 13.95 KB 2228
บันทึกการประชุมประจำเดือนของครู Unkown Document ขนาดไฟล์ 17.68 KB 6023
บันทึกการพัฒนาตนเองของครู Unkown Document ขนาดไฟล์ 14.6 KB 4552
บันทึกการร่วมงานกับชุมชน Unkown Document ขนาดไฟล์ 14.97 KB 2472
บันทึกการให้คำปรึกษากับผู้ร่วมงาน Unkown Document ขนาดไฟล์ 15.06 KB 1838
บันทึกพฤติกรรมนักเรียน Unkown Document ขนาดไฟล์ 15.03 KB 3320
บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน Unkown Document ขนาดไฟล์ 39.25 KB 3096
บันทึกการช่วยเหลือนักเรียน Unkown Document ขนาดไฟล์ 14.19 KB 2359
แบบวิเคราะห์ผู้เรียน Unkown Document ขนาดไฟล์ 15.51 KB 3732
บันทึกความก้าวหน้าของนักเรียน Unkown Document ขนาดไฟล์ 12.23 KB 2281
ทะเบียนเกียรติบัตร Unkown Document ขนาดไฟล์ 12.48 KB 2658
ทะเบียนโครงการประจำปี Unkown Document ขนาดไฟล์ 12.55 KB 2293
ทะเบียนนักเรียน ก่ง อ่อน Unkown Document ขนาดไฟล์ 13.04 KB 2549
ทะเบียนนักเรียนดีเด่น Unkown Document ขนาดไฟล์ 12.52 KB 1753
ทะเบียนแหล่งเรียนรู้ Unkown Document ขนาดไฟล์ 12.18 KB 2157
รวมเอกสารธุรการชั้นเรียนครับ ZIP Archive ขนาดไฟล์ 709.32 KB 3875
ต้นแบบเกียรติบัตร
แบบเกียรติบัตร อบรมขยายผล DLIT ระดับโรงเรียน Unkown Document ขนาดไฟล์ 355.19 KB 2097
ID-Plan ครูผู้สอน
เอกสารหมายเลข1 Word Document ขนาดไฟล์ 164 KB 18011
เอกสารหมายเลข2 Word Document ขนาดไฟล์ 247 KB 9808
เอกสารหมายเลข3 Word Document ขนาดไฟล์ 203 KB 8030
เอกสารหมายเลข4 Unkown Document ขนาดไฟล์ 15.43 KB 8373
แบบฟอร์มพัฒนาตนเอง Word Document ขนาดไฟล์ 59 KB 9258
แบบฟอร์มสรุปผลการประเมิน Word Document ขนาดไฟล์ 333.5 KB 7651
ID-Plan ผู้บริหาร
เอกสารหมายเลข1 Word Document ขนาดไฟล์ 136 KB 4377
เอกสารหมายเลข2 Word Document ขนาดไฟล์ 224 KB 2734
เอกสารหมายเลข3 Word Document ขนาดไฟล์ 160.5 KB 2484
เอกสารหมายเลข4 Unkown Document ขนาดไฟล์ 15.43 KB 2511
แบบฟอร์มพัฒนาตนเอง ผอ. Word Document ขนาดไฟล์ 58 KB 2917
แบบฟอร์มสรุปผลการประเมิน Word Document ขนาดไฟล์ 333.5 KB 1456
คู่มือประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
เล่มที่ ๑ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 743.31 KB 1944
เล่มที่ ๒ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 590.38 KB 4411
เล่มที่ ๓ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 715.66 KB 924
เล่มที่ ๔ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 713.9 KB 889
เล่มที่ ๕ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 426.57 KB 917
เล่มที่ ๖ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 705.68 KB 887
เล่มที่ ๗ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 668.26 KB 951
เล่มที่ ๘ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 568.51 KB 1057
คู่มือจัดสอบต่างๆ /คู่มือครูจัดกิจกรรมต่างๆ
คู่มือสอบ NT ปีการศึกษา ๒๕๕๘ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.91 MB 795
คู่มือการจัดสอบ NT ปีการศึกษา 2559 259
คู่มือการจัดสอบอ่านเขียน ป.1-ป.4 ปีการศึกษา 2559 ครับ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 549.26 KB 166
คู่มือครู อบรมพัฒนา ต่างๆ
คู่มืออบรมพัฒนาครูและบุคลากร TEPE Online Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1011.72 KB 1371
ID-Plan ศึกษานิเทศก์
ปกหน้า Unkown Document ขนาดไฟล์ 298.57 KB 1286
ปกหลัง Unkown Document ขนาดไฟล์ 214.37 KB 910
เอกสารหมายเลข1 Word Document ขนาดไฟล์ 133.5 KB 1090
เอกสารหมายเลข2 Word Document ขนาดไฟล์ 236.5 KB 834
เอกสารหมายเลข3 Word Document ขนาดไฟล์ 154.5 KB 796
เอกสารหมายเลข4 Unkown Document ขนาดไฟล์ 15.43 KB 807
แบบฟอร์มพัฒนาตนเอง Word Document ขนาดไฟล์ 60.5 KB 1064
แบบสรุปผลการประเมินสมรรถนะ Word Document ขนาดไฟล์ 333.5 KB 930
id1 Unkown Document ขนาดไฟล์ 20.52 KB 1093
id2 Unkown Document ขนาดไฟล์ 17.6 KB 923
เอกสารทั่วไป
ร่างการจัดทำปฏิทินการเรียนการสอน 200 วัน Unkown Document ขนาดไฟล์ 14.45 KB 2774
แบบ AAR โรงเรียน Unkown Document ขนาดไฟล์ 25 KB 360
สื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.05 MB 279
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ประเมินผลคิดวิเคราะห์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.1 MB 63
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 45
กลุ่มสาระกาเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกียวกับป้ายบอกทาง สถานที่ต่างๆ ในโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 739.36 KB 300
IDIOMS Word Document ขนาดไฟล์ 63 KB 202
Proverbs Word Document ขนาดไฟล์ 35.5 KB 166
Adjectives Pictures Vocabulary Word Document ขนาดไฟล์ 1.11 MB 133
วิเคราะห์ข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.62 MB 126
ข้อสอบโอเนตภาษาอังกฤษ ป.6 และ ม.3 60
โครงสร้างข้อสอบ NT , O-NET ปีการศึกษา ๒๕๕๙
Test Blueprint NT ปีการศึกษา ๒๕๕๙ Unkown Document ขนาดไฟล์ 21.73 KB 707
Test Blueprint O-NET ป.6 ปีการศึกษา ๒๕๕๙ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 255.78 KB 326
Test Blueprint O-NET ม.๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 394.12 KB 151
คู่มือการจัดสอบการอ่านออกเขียนได้ ป.1-ป.4
ึคู่มือแบบทดสอบการอ่านออกเขียนได้ ป.1 - ป.4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 987.24 KB 3543
เอกสารเกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้กลางต้องรู้และควรรู้ กลุ่มสาระฯภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 503.82 KB 219
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้กลางต้องรู้และควรรู้ กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 742.95 KB 337
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้กลางต้องรู้และควรรู้ กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 647.03 KB 531
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้กลางต้องรู้และควรรู้ กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 667.54 KB 581
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้กลางต้องรู้และควรรู้ กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 463.49 KB 265
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้กลางต้องรู้และควรรู้ กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.34 MB 137
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้กลางต้องรู้และควรรู้ กลุ่มสาระฯดนตรี ศิลปะฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 563.3 KB 3634
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้กลางต้องรู้และควรรู้ กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 491.62 KB 239
ข้อสอบโอเน็ตปี 2558 ชั้น ป.6 พร้อม เฉลย
ภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.04 MB 212
วิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.56 MB 124
คณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.37 MB 146
สังคมศึกษาฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.13 MB 186
ภาษาอังกฤษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.06 MB 240
เฉลยภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 186.76 KB 214
เฉลยวิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 169.81 KB 202
เฉลยคณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 285.14 KB 138
เฉลยสังคมศึกษาฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 214.51 KB 177
เฉลยภาษาอังกฤษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 166.21 KB 170
ข้อสอบโอเน็ตปี 2558 ชั้น ม.3 พร้อม เฉลย
ภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.83 MB 175
คณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.89 MB 177
วิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.26 MB 161
ภาษาอังกฤษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.93 MB 266
สังคมศึกษาฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.02 MB 162
เฉลยภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 192.5 KB 348
เฉลยสังคมศึกษาฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 211.33 KB 177
เฉลยภาษาอังกฤษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 300.21 KB 461
เฉลยคณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 887.13 KB 229
เฉลยวิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 299.8 KB 182
ข้อสอบพัฒนาสมอง กิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
แบบทดสอบพัฒนาสมอง ป.1-ป.3 379
แบบทดสอบพัฒนาสมอง ป.4-ป.6 324
แบบทดสอบพัฒนาสมอง ม.1-ม.3 217
กระดาษคำตอบข้อสอบพัฒนาสมอง ป.1-ป.3 234
กระดาษคำตอบข้อสอบพัฒนาสมอง ป.4-ป.6 209
กระดาษคำตอบข้อสอบพัฒนาสมอง ม.1-ม.3 203
กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพถายในของสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1005.71 KB 166
คู่มือการประเมินคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 469 KB 213
แนวทางการเขียนรายงาน การประเมินตนเองของสถานศึกษา 276
คู่มือการนำส่งข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นเข้าสู่ระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในลักษณะ Online Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.7 MB 420
กระบวนการ PLC
เอกสารตัวอย่าง Logbook1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 89.02 KB 1141
เอกสารตัวอย่าง Logbook2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 59.52 KB 190
โครงสร้างข้อสอบ NT , O-NET ปีการศึกษา2560
โครงสร้างข้อสอบ วัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 61.83 KB 134
โครงสร้างข้อสอบ (Test blue-Print) O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 852.17 KB 205
โครงสร้างข้อสอบ (Test blue-Print) O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 704.53 KB 106
โปรแกรมประมวลผลข้อสอบกลาง60
1.ภาษาไทย ป.2 Unkown Document ขนาดไฟล์ 185.17 KB 123
2.ภาษาไทย ป.4 Unkown Document ขนาดไฟล์ 265.22 KB 109
3.คณิตศาสตร์ ป.4 Unkown Document ขนาดไฟล์ 49.45 KB 96
4.คณิตศาสตร์ ป.4 Unkown Document ขนาดไฟล์ 37.53 KB 95
5.ภาษาไทย ป.5 Unkown Document ขนาดไฟล์ 266 KB 72
6.คณิตศาสตร์ ป.5 Unkown Document ขนาดไฟล์ 45.09 KB 70
7.วิทยาศาสตร์ ป.5 Unkown Document ขนาดไฟล์ 42.11 KB 64
8.ภาษาไทย ม.1 Unkown Document ขนาดไฟล์ 46.26 KB 48
9.คณิตศาสตร์ ม.1 Unkown Document ขนาดไฟล์ 48.15 KB 45
10.วิทยาศาสตร์ ม.1 Unkown Document ขนาดไฟล์ 47.79 KB 43
11.สังคมศึกษา ม.1 Unkown Document ขนาดไฟล์ 40.32 KB 42
12.ภาษาอังกฤษ ม.1 Unkown Document ขนาดไฟล์ 49.49 KB 42
13.ภาษาไทย ม.2 Unkown Document ขนาดไฟล์ 48.38 KB 42
14.คณิตศาสตร์ ม.2 Unkown Document ขนาดไฟล์ 50.45 KB 38
15.วิทยาศาสตร์ ม.2 Unkown Document ขนาดไฟล์ 48.65 KB 40
16.สังคมศึกษา ม.2 Unkown Document ขนาดไฟล์ 38.21 KB 39
17.ภาษาอังกฤษ ม.2 Unkown Document ขนาดไฟล์ 49.02 KB 37
18.คู่มือการใช้โปรแกรมช่วยประมวลผล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 402.93 KB 91
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง
๒/๑๐ หมู่ที่ ๓ ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง ๘๕๐๐๐
โทร. -๗๗๘๔-๘๔๐๕