ผู้บริหาร


สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 11/01/2016
ปรับปรุง 16/11/2017
สถิติผู้เข้าชม 116441
Page Views 296177
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
เอกสารธุรการชั้นเรียน
ทะเบียนคำสั่ง Unkown Document ขนาดไฟล์ 15.78 KB 4914
ทะเบียนการช่วยเหลือนักเรียนในโอกาสต่างๆ Unkown Document ขนาดไฟล์ 13.1 KB 3052
ทะเบียนการเป็นวิทยากร Unkown Document ขนาดไฟล์ 13.1 KB 2105
ทะเบียนการนำนักเรียนแข่งขันในโอกาสต่างๆ Unkown Document ขนาดไฟล์ 14.45 KB 2459
ทะเบียนอุปกรณ์สื่อ Unkown Document ขนาดไฟล์ 14.5 KB 2745
การนำวัสดุเหลือใช้มาจัดทำสื่อการเรียนการสอน Unkown Document ขนาดไฟล์ 13.95 KB 2131
บันทึกการประชุมประจำเดือนของครู Unkown Document ขนาดไฟล์ 17.68 KB 5907
บันทึกการพัฒนาตนเองของครู Unkown Document ขนาดไฟล์ 14.6 KB 4414
บันทึกการร่วมงานกับชุมชน Unkown Document ขนาดไฟล์ 14.97 KB 2401
บันทึกการให้คำปรึกษากับผู้ร่วมงาน Unkown Document ขนาดไฟล์ 15.06 KB 1765
บันทึกพฤติกรรมนักเรียน Unkown Document ขนาดไฟล์ 15.03 KB 3246
บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน Unkown Document ขนาดไฟล์ 39.25 KB 3032
บันทึกการช่วยเหลือนักเรียน Unkown Document ขนาดไฟล์ 14.19 KB 2297
แบบวิเคราะห์ผู้เรียน Unkown Document ขนาดไฟล์ 15.51 KB 3650
บันทึกความก้าวหน้าของนักเรียน Unkown Document ขนาดไฟล์ 12.23 KB 2216
ทะเบียนเกียรติบัตร Unkown Document ขนาดไฟล์ 12.48 KB 2582
ทะเบียนโครงการประจำปี Unkown Document ขนาดไฟล์ 12.55 KB 2233
ทะเบียนนักเรียน ก่ง อ่อน Unkown Document ขนาดไฟล์ 13.04 KB 2482
ทะเบียนนักเรียนดีเด่น Unkown Document ขนาดไฟล์ 12.52 KB 1701
ทะเบียนแหล่งเรียนรู้ Unkown Document ขนาดไฟล์ 12.18 KB 2096
รวมเอกสารธุรการชั้นเรียนครับ ZIP Archive ขนาดไฟล์ 709.32 KB 3775
ต้นแบบเกียรติบัตร
แบบเกียรติบัตร อบรมขยายผล DLIT ระดับโรงเรียน Unkown Document ขนาดไฟล์ 355.19 KB 1979
ID-Plan ครูผู้สอน
เอกสารหมายเลข1 Word Document ขนาดไฟล์ 164 KB 11428
เอกสารหมายเลข2 Word Document ขนาดไฟล์ 247 KB 6500
เอกสารหมายเลข3 Word Document ขนาดไฟล์ 203 KB 5642
เอกสารหมายเลข4 Unkown Document ขนาดไฟล์ 15.43 KB 6029
แบบฟอร์มพัฒนาตนเอง Word Document ขนาดไฟล์ 59 KB 6521
แบบฟอร์มสรุปผลการประเมิน Word Document ขนาดไฟล์ 333.5 KB 5282
ID-Plan ผู้บริหาร
เอกสารหมายเลข1 Word Document ขนาดไฟล์ 136 KB 2986
เอกสารหมายเลข2 Word Document ขนาดไฟล์ 224 KB 1997
เอกสารหมายเลข3 Word Document ขนาดไฟล์ 160.5 KB 1839
เอกสารหมายเลข4 Unkown Document ขนาดไฟล์ 15.43 KB 1854
แบบฟอร์มพัฒนาตนเอง ผอ. Word Document ขนาดไฟล์ 58 KB 2132
แบบฟอร์มสรุปผลการประเมิน Word Document ขนาดไฟล์ 333.5 KB 1405
คู่มือประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
เล่มที่ ๑ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 743.31 KB 1881
เล่มที่ ๒ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 590.38 KB 4362
เล่มที่ ๓ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 715.66 KB 878
เล่มที่ ๔ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 713.9 KB 829
เล่มที่ ๕ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 426.57 KB 867
เล่มที่ ๖ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 705.68 KB 835
เล่มที่ ๗ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 668.26 KB 849
เล่มที่ ๘ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 568.51 KB 960
คู่มือจัดสอบต่างๆ /คู่มือครูจัดกิจกรรมต่างๆ
คู่มือสอบ NT ปีการศึกษา ๒๕๕๘ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.91 MB 716
คู่มือการจัดสอบ NT ปีการศึกษา 2559 150
คู่มือการจัดสอบอ่านเขียน ป.1-ป.4 ปีการศึกษา 2559 ครับ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 549.26 KB 116
คู่มือครู อบรมพัฒนา ต่างๆ
คู่มืออบรมพัฒนาครูและบุคลากร TEPE Online Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1011.72 KB 1271
ID-Plan ศึกษานิเทศก์
ปกหน้า Unkown Document ขนาดไฟล์ 298.57 KB 885
ปกหลัง Unkown Document ขนาดไฟล์ 214.37 KB 642
เอกสารหมายเลข1 Word Document ขนาดไฟล์ 133.5 KB 743
เอกสารหมายเลข2 Word Document ขนาดไฟล์ 236.5 KB 567
เอกสารหมายเลข3 Word Document ขนาดไฟล์ 154.5 KB 555
เอกสารหมายเลข4 Unkown Document ขนาดไฟล์ 15.43 KB 573
แบบฟอร์มพัฒนาตนเอง Word Document ขนาดไฟล์ 60.5 KB 763
แบบสรุปผลการประเมินสมรรถนะ Word Document ขนาดไฟล์ 333.5 KB 633
id1 Unkown Document ขนาดไฟล์ 20.52 KB 741
id2 Unkown Document ขนาดไฟล์ 17.6 KB 605
เอกสารทั่วไป
ร่างการจัดทำปฏิทินการเรียนการสอน 200 วัน Unkown Document ขนาดไฟล์ 14.45 KB 2656
แบบ AAR โรงเรียน Unkown Document ขนาดไฟล์ 25 KB 247
สื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.05 MB 169
กลุ่มสาระกาเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกียวกับป้ายบอกทาง สถานที่ต่างๆ ในโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 739.36 KB 187
IDIOMS Word Document ขนาดไฟล์ 63 KB 123
Proverbs Word Document ขนาดไฟล์ 35.5 KB 107
Adjectives Pictures Vocabulary Word Document ขนาดไฟล์ 1.11 MB 74
โครงสร้างข้อสอบ NT , O-NET ปีการศึกษา ๒๕๕๙
Test Blueprint NT ปีการศึกษา ๒๕๕๙ Unkown Document ขนาดไฟล์ 21.73 KB 482
Test Blueprint O-NET ป.6 ปีการศึกษา ๒๕๕๙ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 255.78 KB 262
Test Blueprint O-NET ม.๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 394.12 KB 104
คู่มือการจัดสอบการอ่านออกเขียนได้ ป.1-ป.4
ึคู่มือแบบทดสอบการอ่านออกเขียนได้ ป.1 - ป.4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 987.24 KB 3123
เอกสารเกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้กลางต้องรู้และควรรู้ กลุ่มสาระฯภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 503.82 KB 131
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้กลางต้องรู้และควรรู้ กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 742.95 KB 108
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้กลางต้องรู้และควรรู้ กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 647.03 KB 92
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้กลางต้องรู้และควรรู้ กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 667.54 KB 115
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้กลางต้องรู้และควรรู้ กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 463.49 KB 81
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้กลางต้องรู้และควรรู้ กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.34 MB 74
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้กลางต้องรู้และควรรู้ กลุ่มสาระฯดนตรี ศิลปะฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 563.3 KB 482
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้กลางต้องรู้และควรรู้ กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 491.62 KB 79
ข้อสอบโอเน็ตปี 2558 ชั้น ป.6 พร้อม เฉลย
ภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.04 MB 122
วิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.56 MB 75
คณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.37 MB 68
สังคมศึกษาฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.13 MB 145
ภาษาอังกฤษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.06 MB 78
เฉลยภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 186.76 KB 125
เฉลยวิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 169.81 KB 105
เฉลยคณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 285.14 KB 87
เฉลยสังคมศึกษาฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 214.51 KB 94
เฉลยภาษาอังกฤษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 166.21 KB 97
ข้อสอบโอเน็ตปี 2558 ชั้น ม.3 พร้อม เฉลย
ภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.83 MB 79
คณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.89 MB 85
วิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.26 MB 77
ภาษาอังกฤษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.93 MB 118
สังคมศึกษาฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.02 MB 72
เฉลยภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 192.5 KB 255
เฉลยสังคมศึกษาฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 211.33 KB 94
เฉลยภาษาอังกฤษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 300.21 KB 355
เฉลยคณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 887.13 KB 128
เฉลยวิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 299.8 KB 99
ข้อสอบพัฒนาสมอง กิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
แบบทดสอบพัฒนาสมอง ป.1-ป.3 261
แบบทดสอบพัฒนาสมอง ป.4-ป.6 206
แบบทดสอบพัฒนาสมอง ม.1-ม.3 128
กระดาษคำตอบข้อสอบพัฒนาสมอง ป.1-ป.3 145
กระดาษคำตอบข้อสอบพัฒนาสมอง ป.4-ป.6 128
กระดาษคำตอบข้อสอบพัฒนาสมอง ม.1-ม.3 116
กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพถายในของสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1005.71 KB 111
คู่มือการประเมินคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 469 KB 117
แนวทางการเขียนรายงาน การประเมินตนเองของสถานศึกษา 172
คู่มือการนำส่งข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นเข้าสู่ระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในลักษณะ Online Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.7 MB 194
กระบวนการ PLC
เอกสารตัวอย่าง Logbook1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 89.02 KB 903
เอกสารตัวอย่าง Logbook2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 59.52 KB 96
โครงสร้างข้อสอบ NT , O-NET ปีการศึกษา2560
โครงสร้างข้อสอบ วัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 61.83 KB 69
โครงสร้างข้อสอบ (Test blue-Print) O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 852.17 KB 118
โครงสร้างข้อสอบ (Test blue-Print) O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 704.53 KB 46
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง
๒/๑๐ หมู่ที่ ๓ ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง ๘๕๐๐๐
โทร. -๗๗๘๔-๘๔๐๕