ผู้บริหาร


สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 11/01/2016
ปรับปรุง 23/01/2018
สถิติผู้เข้าชม 129844
Page Views 342739
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ทดสอบ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.69 MB 85
เอกสารธุรการชั้นเรียน
ทะเบียนคำสั่ง Unkown Document ขนาดไฟล์ 15.78 KB 5185
ทะเบียนการช่วยเหลือนักเรียนในโอกาสต่างๆ Unkown Document ขนาดไฟล์ 13.1 KB 3067
ทะเบียนการเป็นวิทยากร Unkown Document ขนาดไฟล์ 13.1 KB 2135
ทะเบียนการนำนักเรียนแข่งขันในโอกาสต่างๆ Unkown Document ขนาดไฟล์ 14.45 KB 2497
ทะเบียนอุปกรณ์สื่อ Unkown Document ขนาดไฟล์ 14.5 KB 2780
การนำวัสดุเหลือใช้มาจัดทำสื่อการเรียนการสอน Unkown Document ขนาดไฟล์ 13.95 KB 2155
บันทึกการประชุมประจำเดือนของครู Unkown Document ขนาดไฟล์ 17.68 KB 5944
บันทึกการพัฒนาตนเองของครู Unkown Document ขนาดไฟล์ 14.6 KB 4455
บันทึกการร่วมงานกับชุมชน Unkown Document ขนาดไฟล์ 14.97 KB 2421
บันทึกการให้คำปรึกษากับผู้ร่วมงาน Unkown Document ขนาดไฟล์ 15.06 KB 1786
บันทึกพฤติกรรมนักเรียน Unkown Document ขนาดไฟล์ 15.03 KB 3265
บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน Unkown Document ขนาดไฟล์ 39.25 KB 3046
บันทึกการช่วยเหลือนักเรียน Unkown Document ขนาดไฟล์ 14.19 KB 2310
แบบวิเคราะห์ผู้เรียน Unkown Document ขนาดไฟล์ 15.51 KB 3671
บันทึกความก้าวหน้าของนักเรียน Unkown Document ขนาดไฟล์ 12.23 KB 2230
ทะเบียนเกียรติบัตร Unkown Document ขนาดไฟล์ 12.48 KB 2604
ทะเบียนโครงการประจำปี Unkown Document ขนาดไฟล์ 12.55 KB 2247
ทะเบียนนักเรียน ก่ง อ่อน Unkown Document ขนาดไฟล์ 13.04 KB 2503
ทะเบียนนักเรียนดีเด่น Unkown Document ขนาดไฟล์ 12.52 KB 1715
ทะเบียนแหล่งเรียนรู้ Unkown Document ขนาดไฟล์ 12.18 KB 2111
รวมเอกสารธุรการชั้นเรียนครับ ZIP Archive ขนาดไฟล์ 709.32 KB 3801
ต้นแบบเกียรติบัตร
แบบเกียรติบัตร อบรมขยายผล DLIT ระดับโรงเรียน Unkown Document ขนาดไฟล์ 355.19 KB 2012
ID-Plan ครูผู้สอน
เอกสารหมายเลข1 Word Document ขนาดไฟล์ 164 KB 11646
เอกสารหมายเลข2 Word Document ขนาดไฟล์ 247 KB 6613
เอกสารหมายเลข3 Word Document ขนาดไฟล์ 203 KB 5718
เอกสารหมายเลข4 Unkown Document ขนาดไฟล์ 15.43 KB 6107
แบบฟอร์มพัฒนาตนเอง Word Document ขนาดไฟล์ 59 KB 6604
แบบฟอร์มสรุปผลการประเมิน Word Document ขนาดไฟล์ 333.5 KB 5336
ID-Plan ผู้บริหาร
เอกสารหมายเลข1 Word Document ขนาดไฟล์ 136 KB 3050
เอกสารหมายเลข2 Word Document ขนาดไฟล์ 224 KB 2036
เอกสารหมายเลข3 Word Document ขนาดไฟล์ 160.5 KB 1872
เอกสารหมายเลข4 Unkown Document ขนาดไฟล์ 15.43 KB 1886
แบบฟอร์มพัฒนาตนเอง ผอ. Word Document ขนาดไฟล์ 58 KB 2178
แบบฟอร์มสรุปผลการประเมิน Word Document ขนาดไฟล์ 333.5 KB 1417
คู่มือประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
เล่มที่ ๑ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 743.31 KB 1894
เล่มที่ ๒ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 590.38 KB 4375
เล่มที่ ๓ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 715.66 KB 890
เล่มที่ ๔ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 713.9 KB 841
เล่มที่ ๕ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 426.57 KB 879
เล่มที่ ๖ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 705.68 KB 847
เล่มที่ ๗ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 668.26 KB 884
เล่มที่ ๘ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 568.51 KB 985
คู่มือจัดสอบต่างๆ /คู่มือครูจัดกิจกรรมต่างๆ
คู่มือสอบ NT ปีการศึกษา ๒๕๕๘ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.91 MB 735
คู่มือการจัดสอบ NT ปีการศึกษา 2559 184
คู่มือการจัดสอบอ่านเขียน ป.1-ป.4 ปีการศึกษา 2559 ครับ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 549.26 KB 126
คู่มือครู อบรมพัฒนา ต่างๆ
คู่มืออบรมพัฒนาครูและบุคลากร TEPE Online Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1011.72 KB 1304
ID-Plan ศึกษานิเทศก์
ปกหน้า Unkown Document ขนาดไฟล์ 298.57 KB 916
ปกหลัง Unkown Document ขนาดไฟล์ 214.37 KB 668
เอกสารหมายเลข1 Word Document ขนาดไฟล์ 133.5 KB 771
เอกสารหมายเลข2 Word Document ขนาดไฟล์ 236.5 KB 587
เอกสารหมายเลข3 Word Document ขนาดไฟล์ 154.5 KB 577
เอกสารหมายเลข4 Unkown Document ขนาดไฟล์ 15.43 KB 593
แบบฟอร์มพัฒนาตนเอง Word Document ขนาดไฟล์ 60.5 KB 789
แบบสรุปผลการประเมินสมรรถนะ Word Document ขนาดไฟล์ 333.5 KB 658
id1 Unkown Document ขนาดไฟล์ 20.52 KB 777
id2 Unkown Document ขนาดไฟล์ 17.6 KB 646
เอกสารทั่วไป
ร่างการจัดทำปฏิทินการเรียนการสอน 200 วัน Unkown Document ขนาดไฟล์ 14.45 KB 2687
แบบ AAR โรงเรียน Unkown Document ขนาดไฟล์ 25 KB 289
สื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.05 MB 206
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ประเมินผลคิดวิเคราะห์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.1 MB 6
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 6
กลุ่มสาระกาเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกียวกับป้ายบอกทาง สถานที่ต่างๆ ในโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 739.36 KB 224
IDIOMS Word Document ขนาดไฟล์ 63 KB 136
Proverbs Word Document ขนาดไฟล์ 35.5 KB 119
Adjectives Pictures Vocabulary Word Document ขนาดไฟล์ 1.11 MB 88
วิเคราะห์ข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.62 MB 3
ข้อสอบโอเนตภาษาอังกฤษ ป.6 และ ม.3 9
โครงสร้างข้อสอบ NT , O-NET ปีการศึกษา ๒๕๕๙
Test Blueprint NT ปีการศึกษา ๒๕๕๙ Unkown Document ขนาดไฟล์ 21.73 KB 559
Test Blueprint O-NET ป.6 ปีการศึกษา ๒๕๕๙ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 255.78 KB 283
Test Blueprint O-NET ม.๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 394.12 KB 114
คู่มือการจัดสอบการอ่านออกเขียนได้ ป.1-ป.4
ึคู่มือแบบทดสอบการอ่านออกเขียนได้ ป.1 - ป.4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 987.24 KB 3265
เอกสารเกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้กลางต้องรู้และควรรู้ กลุ่มสาระฯภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 503.82 KB 160
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้กลางต้องรู้และควรรู้ กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 742.95 KB 144
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้กลางต้องรู้และควรรู้ กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 647.03 KB 115
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้กลางต้องรู้และควรรู้ กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 667.54 KB 146
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้กลางต้องรู้และควรรู้ กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 463.49 KB 100
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้กลางต้องรู้และควรรู้ กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.34 MB 91
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้กลางต้องรู้และควรรู้ กลุ่มสาระฯดนตรี ศิลปะฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 563.3 KB 693
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้กลางต้องรู้และควรรู้ กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 491.62 KB 100
ข้อสอบโอเน็ตปี 2558 ชั้น ป.6 พร้อม เฉลย
ภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.04 MB 154
วิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.56 MB 87
คณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.37 MB 110
สังคมศึกษาฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.13 MB 154
ภาษาอังกฤษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.06 MB 123
เฉลยภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 186.76 KB 156
เฉลยวิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 169.81 KB 140
เฉลยคณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 285.14 KB 105
เฉลยสังคมศึกษาฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 214.51 KB 118
เฉลยภาษาอังกฤษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 166.21 KB 116
ข้อสอบโอเน็ตปี 2558 ชั้น ม.3 พร้อม เฉลย
ภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.83 MB 107
คณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.89 MB 120
วิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.26 MB 102
ภาษาอังกฤษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.93 MB 161
สังคมศึกษาฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.02 MB 102
เฉลยภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 192.5 KB 285
เฉลยสังคมศึกษาฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 211.33 KB 120
เฉลยภาษาอังกฤษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 300.21 KB 392
เฉลยคณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 887.13 KB 168
เฉลยวิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 299.8 KB 126
ข้อสอบพัฒนาสมอง กิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
แบบทดสอบพัฒนาสมอง ป.1-ป.3 300
แบบทดสอบพัฒนาสมอง ป.4-ป.6 252
แบบทดสอบพัฒนาสมอง ม.1-ม.3 159
กระดาษคำตอบข้อสอบพัฒนาสมอง ป.1-ป.3 175
กระดาษคำตอบข้อสอบพัฒนาสมอง ป.4-ป.6 154
กระดาษคำตอบข้อสอบพัฒนาสมอง ม.1-ม.3 145
กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพถายในของสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1005.71 KB 124
คู่มือการประเมินคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 469 KB 146
แนวทางการเขียนรายงาน การประเมินตนเองของสถานศึกษา 198
คู่มือการนำส่งข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นเข้าสู่ระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในลักษณะ Online Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.7 MB 227
กระบวนการ PLC
เอกสารตัวอย่าง Logbook1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 89.02 KB 997
เอกสารตัวอย่าง Logbook2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 59.52 KB 125
โครงสร้างข้อสอบ NT , O-NET ปีการศึกษา2560
โครงสร้างข้อสอบ วัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 61.83 KB 94
โครงสร้างข้อสอบ (Test blue-Print) O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 852.17 KB 159
โครงสร้างข้อสอบ (Test blue-Print) O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 704.53 KB 69
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง
๒/๑๐ หมู่ที่ ๓ ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง ๘๕๐๐๐
โทร. -๗๗๘๔-๘๔๐๕