ผู้บริหาร

นายมนูญ จันทร์สุข
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 11/01/2016
ปรับปรุง 10/10/2018
สถิติผู้เข้าชม 182617
Page Views 452354
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ทดสอบ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.69 MB 569
เอกสารธุรการชั้นเรียน
ทะเบียนคำสั่ง Unkown Document ขนาดไฟล์ 15.78 KB 5440
ทะเบียนการช่วยเหลือนักเรียนในโอกาสต่างๆ Unkown Document ขนาดไฟล์ 13.1 KB 3180
ทะเบียนการเป็นวิทยากร Unkown Document ขนาดไฟล์ 13.1 KB 2326
ทะเบียนการนำนักเรียนแข่งขันในโอกาสต่างๆ Unkown Document ขนาดไฟล์ 14.45 KB 2633
ทะเบียนอุปกรณ์สื่อ Unkown Document ขนาดไฟล์ 14.5 KB 2925
การนำวัสดุเหลือใช้มาจัดทำสื่อการเรียนการสอน Unkown Document ขนาดไฟล์ 13.95 KB 2274
บันทึกการประชุมประจำเดือนของครู Unkown Document ขนาดไฟล์ 17.68 KB 6077
บันทึกการพัฒนาตนเองของครู Unkown Document ขนาดไฟล์ 14.6 KB 4642
บันทึกการร่วมงานกับชุมชน Unkown Document ขนาดไฟล์ 14.97 KB 2533
บันทึกการให้คำปรึกษากับผู้ร่วมงาน Unkown Document ขนาดไฟล์ 15.06 KB 1926
บันทึกพฤติกรรมนักเรียน Unkown Document ขนาดไฟล์ 15.03 KB 3376
บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน Unkown Document ขนาดไฟล์ 39.25 KB 3154
บันทึกการช่วยเหลือนักเรียน Unkown Document ขนาดไฟล์ 14.19 KB 2411
แบบวิเคราะห์ผู้เรียน Unkown Document ขนาดไฟล์ 15.51 KB 3810
บันทึกความก้าวหน้าของนักเรียน Unkown Document ขนาดไฟล์ 12.23 KB 2338
ทะเบียนเกียรติบัตร Unkown Document ขนาดไฟล์ 12.48 KB 2729
ทะเบียนโครงการประจำปี Unkown Document ขนาดไฟล์ 12.55 KB 2345
ทะเบียนนักเรียน ก่ง อ่อน Unkown Document ขนาดไฟล์ 13.04 KB 2625
ทะเบียนนักเรียนดีเด่น Unkown Document ขนาดไฟล์ 12.52 KB 1798
ทะเบียนแหล่งเรียนรู้ Unkown Document ขนาดไฟล์ 12.18 KB 2211
รวมเอกสารธุรการชั้นเรียนครับ ZIP Archive ขนาดไฟล์ 709.32 KB 4022
ต้นแบบเกียรติบัตร
แบบเกียรติบัตร อบรมขยายผล DLIT ระดับโรงเรียน Unkown Document ขนาดไฟล์ 355.19 KB 2154
ID-Plan ครูผู้สอน
เอกสารหมายเลข1 Word Document ขนาดไฟล์ 164 KB 24214
เอกสารหมายเลข2 Word Document ขนาดไฟล์ 247 KB 12591
เอกสารหมายเลข3 Word Document ขนาดไฟล์ 203 KB 9981
เอกสารหมายเลข4 Unkown Document ขนาดไฟล์ 15.43 KB 10299
แบบฟอร์มพัฒนาตนเอง Word Document ขนาดไฟล์ 59 KB 11786
แบบฟอร์มสรุปผลการประเมิน Word Document ขนาดไฟล์ 333.5 KB 9592
ID-Plan ผู้บริหาร
เอกสารหมายเลข1 Word Document ขนาดไฟล์ 136 KB 5090
เอกสารหมายเลข2 Word Document ขนาดไฟล์ 224 KB 3171
เอกสารหมายเลข3 Word Document ขนาดไฟล์ 160.5 KB 2848
เอกสารหมายเลข4 Unkown Document ขนาดไฟล์ 15.43 KB 2924
แบบฟอร์มพัฒนาตนเอง ผอ. Word Document ขนาดไฟล์ 58 KB 3424
แบบฟอร์มสรุปผลการประเมิน Word Document ขนาดไฟล์ 333.5 KB 1498
คู่มือประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
เล่มที่ ๑ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 743.31 KB 2002
เล่มที่ ๒ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 590.38 KB 4459
เล่มที่ ๓ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 715.66 KB 966
เล่มที่ ๔ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 713.9 KB 937
เล่มที่ ๕ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 426.57 KB 956
เล่มที่ ๖ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 705.68 KB 931
เล่มที่ ๗ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 668.26 KB 994
เล่มที่ ๘ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 568.51 KB 1142
คู่มือจัดสอบต่างๆ /คู่มือครูจัดกิจกรรมต่างๆ
คู่มือสอบ NT ปีการศึกษา ๒๕๕๘ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.91 MB 826
คู่มือการจัดสอบ NT ปีการศึกษา 2559 293
คู่มือการจัดสอบอ่านเขียน ป.1-ป.4 ปีการศึกษา 2559 ครับ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 549.26 KB 1646
คู่มือครู อบรมพัฒนา ต่างๆ
คู่มืออบรมพัฒนาครูและบุคลากร TEPE Online Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1011.72 KB 1410
ID-Plan ศึกษานิเทศก์
ปกหน้า Unkown Document ขนาดไฟล์ 298.57 KB 1570
ปกหลัง Unkown Document ขนาดไฟล์ 214.37 KB 1097
เอกสารหมายเลข1 Word Document ขนาดไฟล์ 133.5 KB 1343
เอกสารหมายเลข2 Word Document ขนาดไฟล์ 236.5 KB 991
เอกสารหมายเลข3 Word Document ขนาดไฟล์ 154.5 KB 949
เอกสารหมายเลข4 Unkown Document ขนาดไฟล์ 15.43 KB 976
แบบฟอร์มพัฒนาตนเอง Word Document ขนาดไฟล์ 60.5 KB 1281
แบบสรุปผลการประเมินสมรรถนะ Word Document ขนาดไฟล์ 333.5 KB 1130
id1 Unkown Document ขนาดไฟล์ 20.52 KB 1323
id2 Unkown Document ขนาดไฟล์ 17.6 KB 1149
เอกสารทั่วไป
ร่างการจัดทำปฏิทินการเรียนการสอน 200 วัน Unkown Document ขนาดไฟล์ 14.45 KB 2948
แบบ AAR โรงเรียน Unkown Document ขนาดไฟล์ 25 KB 530
สื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.05 MB 324
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ประเมินผลคิดวิเคราะห์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.1 MB 116
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 82
กลุ่มสาระกาเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกียวกับป้ายบอกทาง สถานที่ต่างๆ ในโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 739.36 KB 350
IDIOMS Word Document ขนาดไฟล์ 63 KB 249
Proverbs Word Document ขนาดไฟล์ 35.5 KB 201
Adjectives Pictures Vocabulary Word Document ขนาดไฟล์ 1.11 MB 168
วิเคราะห์ข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.62 MB 2124
ข้อสอบโอเนตภาษาอังกฤษ ป.6 และ ม.3 115
โครงสร้างข้อสอบ NT , O-NET ปีการศึกษา ๒๕๕๙
Test Blueprint NT ปีการศึกษา ๒๕๕๙ Unkown Document ขนาดไฟล์ 21.73 KB 1065
Test Blueprint O-NET ป.6 ปีการศึกษา ๒๕๕๙ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 255.78 KB 370
Test Blueprint O-NET ม.๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 394.12 KB 191
คู่มือการจัดสอบการอ่านออกเขียนได้ ป.1-ป.4
ึคู่มือแบบทดสอบการอ่านออกเขียนได้ ป.1 - ป.4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 987.24 KB 4090
เอกสารเกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้กลางต้องรู้และควรรู้ กลุ่มสาระฯภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 503.82 KB 373
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้กลางต้องรู้และควรรู้ กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 742.95 KB 4130
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้กลางต้องรู้และควรรู้ กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 647.03 KB 14437
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้กลางต้องรู้และควรรู้ กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 667.54 KB 9054
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้กลางต้องรู้และควรรู้ กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 463.49 KB 2491
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้กลางต้องรู้และควรรู้ กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.34 MB 195
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้กลางต้องรู้และควรรู้ กลุ่มสาระฯดนตรี ศิลปะฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 563.3 KB 9271
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้กลางต้องรู้และควรรู้ กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 491.62 KB 4348
ข้อสอบโอเน็ตปี 2558 ชั้น ป.6 พร้อม เฉลย
ภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.04 MB 254
วิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.56 MB 162
คณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.37 MB 178
สังคมศึกษาฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.13 MB 222
ภาษาอังกฤษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.06 MB 300
เฉลยภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 186.76 KB 253
เฉลยวิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 169.81 KB 243
เฉลยคณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 285.14 KB 172
เฉลยสังคมศึกษาฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 214.51 KB 214
เฉลยภาษาอังกฤษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 166.21 KB 223
ข้อสอบโอเน็ตปี 2558 ชั้น ม.3 พร้อม เฉลย
ภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.83 MB 213
คณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.89 MB 223
วิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.26 MB 213
ภาษาอังกฤษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.93 MB 404
สังคมศึกษาฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.02 MB 202
เฉลยภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 192.5 KB 421
เฉลยสังคมศึกษาฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 211.33 KB 216
เฉลยภาษาอังกฤษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 300.21 KB 873
เฉลยคณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 887.13 KB 306
เฉลยวิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 299.8 KB 214
ข้อสอบพัฒนาสมอง กิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
แบบทดสอบพัฒนาสมอง ป.1-ป.3 428
แบบทดสอบพัฒนาสมอง ป.4-ป.6 375
แบบทดสอบพัฒนาสมอง ม.1-ม.3 259
กระดาษคำตอบข้อสอบพัฒนาสมอง ป.1-ป.3 266
กระดาษคำตอบข้อสอบพัฒนาสมอง ป.4-ป.6 252
กระดาษคำตอบข้อสอบพัฒนาสมอง ม.1-ม.3 236
กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพถายในของสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1005.71 KB 213
คู่มือการประเมินคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 469 KB 269
แนวทางการเขียนรายงาน การประเมินตนเองของสถานศึกษา 327
คู่มือการนำส่งข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นเข้าสู่ระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในลักษณะ Online Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.7 MB 776
กระบวนการ PLC
เอกสารตัวอย่าง Logbook1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 89.02 KB 1439
เอกสารตัวอย่าง Logbook2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 59.52 KB 254
โครงสร้างข้อสอบ NT , O-NET ปีการศึกษา2560
โครงสร้างข้อสอบ วัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 61.83 KB 176
โครงสร้างข้อสอบ (Test blue-Print) O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 852.17 KB 247
โครงสร้างข้อสอบ (Test blue-Print) O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 704.53 KB 143
โปรแกรมประมวลผลข้อสอบกลาง60
1.ภาษาไทย ป.2 Unkown Document ขนาดไฟล์ 185.17 KB 166
2.ภาษาไทย ป.4 Unkown Document ขนาดไฟล์ 265.22 KB 179
3.คณิตศาสตร์ ป.4 Unkown Document ขนาดไฟล์ 49.45 KB 132
4.คณิตศาสตร์ ป.4 Unkown Document ขนาดไฟล์ 37.53 KB 124
5.ภาษาไทย ป.5 Unkown Document ขนาดไฟล์ 266 KB 106
6.คณิตศาสตร์ ป.5 Unkown Document ขนาดไฟล์ 45.09 KB 105
7.วิทยาศาสตร์ ป.5 Unkown Document ขนาดไฟล์ 42.11 KB 106
8.ภาษาไทย ม.1 Unkown Document ขนาดไฟล์ 46.26 KB 81
9.คณิตศาสตร์ ม.1 Unkown Document ขนาดไฟล์ 48.15 KB 79
10.วิทยาศาสตร์ ม.1 Unkown Document ขนาดไฟล์ 47.79 KB 70
11.สังคมศึกษา ม.1 Unkown Document ขนาดไฟล์ 40.32 KB 76
12.ภาษาอังกฤษ ม.1 Unkown Document ขนาดไฟล์ 49.49 KB 76
13.ภาษาไทย ม.2 Unkown Document ขนาดไฟล์ 48.38 KB 70
14.คณิตศาสตร์ ม.2 Unkown Document ขนาดไฟล์ 50.45 KB 69
15.วิทยาศาสตร์ ม.2 Unkown Document ขนาดไฟล์ 48.65 KB 70
16.สังคมศึกษา ม.2 Unkown Document ขนาดไฟล์ 38.21 KB 69
17.ภาษาอังกฤษ ม.2 Unkown Document ขนาดไฟล์ 49.02 KB 63
18.คู่มือการใช้โปรแกรมช่วยประมวลผล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 402.93 KB 133
สื่อพระเทพฯ ดาวน์โหลด
หนังสือ ป.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 86.43 KB 4
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง
๒/๑๐ หมู่ที่ ๓ ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง ๘๕๐๐๐
โทร. -๗๗๘๔-๘๔๐๕