ภาพกิจกรรม
ประชุมงาน "สรรพศาสตร์ ตลาดวิชา การศึกษาระนอง " ครั้งที่ 5 ณ ห้องประชุมปะการัง สพป.ระนอง
( จำนวน 5 รูป / ดู 40 ครั้ง )
อบรมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับกลุ่มจังหวัดที่
( จำนวน 5 รูป / ดู 31 ครั้ง )
ว่าที่ร้อยตรีสุพจน์ บุญยืน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมใ
( จำนวน 5 รูป / ดู 70 ครั้ง )
ว่าที่ร้อยตรีสุพจน์ บุญยืน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองลงพื้นที่มอบชุดนักเรี
( จำนวน 5 รูป / ดู 63 ครั้ง )
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองจัดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึ
( จำนวน 5 รูป / ดู 119 ครั้ง )
การพิจารณาคัดเลือก ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่
( จำนวน 4 รูป / ดู 145 ครั้ง )
งานเผยแพร่องค์ความรู้ และแสดงผลงานดีเด่น CODING ภาคใต้ CODING Achievement Awards
( จำนวน 5 รูป / ดู 152 ครั้ง )
การขับเคลื่อนการนำผลการประเมินระดับชาติ (RT/NT/O-NET) ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาและการวัดและประเ
( จำนวน 4 รูป / ดู 143 ครั้ง )
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการสอนคณิตศาสตร์เชิงรุก(Active Learning) ตามแนวทางการสอนด้วยวิธีการแบบเปิด
( จำนวน 5 รูป / ดู 133 ครั้ง )
อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สำหรับครูผู้สอน เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เร
( จำนวน 5 รูป / ดู 174 ครั้ง )