คณะศึกษานิเทศก์
ชื่อ-สกุล : นายษณกร เสนาะเสียง
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์ : 0819569280
อีเมล์ : sanakorn@esdc.go.th
ที่อยู่
2/10 หมู่ที่ 3 ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000
ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงานดังต่อไปนี้
1. ประสานงาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาพิเศษ
2. วิจัย พัฒนา ส่งเสริมมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งประเมิน ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
3. ประสาน ส่งเสริม บริหารจัดการงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาทั้งระบบ
4. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
6. นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
7. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาสื่อนวัตกรรมการนิเทศการศึกษา
8. งานวิจัยทางการศึกษา
9. ปฏิบัติงานร่วมมือ สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย
10 ที่ปรึกษาเครือข่ายการจัดการศึกษาที่ 7 (คอดคอดกระ-พระขยางค์)
11. งานโครงการ/งานนโยบาย ที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย
13.1 โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
13.2 โครงการโรงเรียนสุจริต
13.3 งานส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
13.4 งานส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
14. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย