ผู้บริหาร

นายมนูญ จันทร์สุข
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 11/01/2016
ปรับปรุง 10/10/2018
สถิติผู้เข้าชม 182613
Page Views 452350
คณะศึกษานิเทศก์

นายปรีชาพล ทองพลอย
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

นายษณกร เสนาะเสียง
ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชำนาญการ

นางเพ็ญณี แก้วเกื้อกูล
ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นางศุภศิริ ชัยวัชรินทร์
ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นางสุภาวดี วสุวัต
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวช่อเพชร พฤกษ์วรุณ
ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชำนาญการ

นางสาวนันท์นภัส ณะมณี
ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชำนาญการ

นางสาวสุวรรณี คงทองจีน
ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นางสาวอรวรรณ สวัสดิ์
ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชำนาญการ

นางสาวอัจฉราวดี อร่ามวิทยานุกูล
ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชำนาญการ
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง
๒/๑๐ หมู่ที่ ๓ ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง ๘๕๐๐๐
โทร. -๗๗๘๔-๘๔๐๕